Starostwo Powiatowe. Uchwały i plan zgodnie przyjęte

0
103

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Powiatu przebiegła bardzo sprawnie i szybko. Radni przyjęli kilka uchwał a także wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie. Z bieżącymi działaniami sochaczewskiej policji radnych zapoznał naczelnik wydziału prewencji KPP w Sochaczewie. Sesja Rady Powiatu odbyła się w czwartek, 29 września.

Radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze br. Dane te przedstawiała Teresa Pawelak, skarbnik powiatu.
Rada Powiatu przyjęła też jednogłośnie Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego. Wymóg opracowania Planu transportowego w przypadku planowego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez powiat sochaczewski wynika z zapisów ustawowych, które obligują powiat liczący co najmniej 80 tysięcy mieszkańców do sporządzenia planu w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. Zgodnie z zapisami Plan został poddany trzytygodniowym konsultacjom społecznym, których celem było zapoznanie mieszkańców z ww. dokumentem oraz stworzenie możliwości zgłoszenia opinii, co do kształtu sieci komunikacyjnej, środków transportu i innych rozwiązań w zakresie przewozów pasażerskich. Zainteresowanie konsultacjami projektu Planu pomimo informacji w prasie lokalnej do dnia ich zakończenia nie znalazły odzwierciedlenia w postaci otrzymanych formularzy konsultacyjnych. Nie odnotowano żadnych wniosków i opinii ani od mieszkańców, ani jednostek samorządowych z terenu powiatu.
Warto zaznaczyć, co podkreśla starosta Jolanta Gonta, zasadniczym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest zaplanowanie i uporządkowanie rynku przewozu osób w zakresie publicznego transportu. Jednocześnie wicestarosta Tadeusz Głuchowski zapewnia, że powiat jako organizator publicznego transportu zbiorowego będzie dążył do stworzenia optymalnych warunków służących rozwojowi tegoż transportu, tym samym zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkańców naszego powiatu.
Zawarte w niniejszym planie zestawienia liczbowe dotyczące m.in. przewiezionych pasażerów na poszczególnych liniach wskazują, że istniejąca sieć komunikacyjna w sposób optymalny zabezpiecza potrzeby przewozowe oraz pozwala na utrzymanie sieci, gwarantując jej rentowność.

W kolejnej części sesji Rady Powiatu wysłuchano informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie za pierwsze półrocze tego roku. Dane przedstawił Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z istotnych danych należy wskazać, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie spada w naszym rejonie w porównaniu do roku ubiegłego. W pierwszym półroczu br. zarejestrowanych ogółem było 2337 osób (tj. o 44 osoby mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Spada też bezrobocie na wsiach. Na koniec czerwca 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła 1539 osób i w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2015 roku liczba ta zmalała o 219 osób. Z danych za pierwsze półrocze wynika, że pracę podjęło 597 osób zamieszkujących wsie, posiadających status osoby bezrobotnej, w tym 287 kobiet. Obecna stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi 8,4%, gdy tymczasem w województwie mazowieckim stanowi 7,8% a dla całego kraju wynosi 8,8%.

Na koniec sesji głos zabrał naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – podinspektor Grzegorz Radzikowski, który zapoznał radnych z nową aplikacją „Moja komenda” oraz omówił założenia realizowanego przez policję projektu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki.
Z kolei obsługa „Map zagrożenia” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek policji, w tym naszej sochaczewskiej, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Do tej pory na terenie naszego naniesiono na Mapę 35 zgłoszeń. Dotyczyły one m.in. nadmiernej prędkości we wskazanych miejscach, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dzikich wysypisk występujących na terenie naszego powiatu m.in. w gminie Nowa Sucha. mieszkańcy wskazali tez na nieprawidłowe oznakowanie dróg.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie