Teresin. Obradowała Rada Gminy

0
108

Rada Gminy podczas październikowej 42. sesji podjęła dziewięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego trzy działki o łącznej powierzchni 2,68 ha położone w obrębie Teresin Gaj. Uchwalono też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia o łącznej powierzchni 9,34 ha.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Teresin Gaj, jak również zgodę na nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie Nowy Mikołajew o pow. 42 m2 w celu przeznaczenia na poszerzenie drogi gminnej.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Teresinie, stanowiącej własność Gminy Teresin. Ponadto Rada Gminy Teresin wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą firmą TK Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Dworca PKP z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń teletechnicznych.

Dokonano określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W dalszej części obrad radni opowiedzieli się za udzieleniem dotacji w wysokości 42 tys. zł dla parafii rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach celem inwestycji remontowej w kościele parafialnym.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł z budżetu gminy dla Gminy Czersk. Dzięki temu będą mogły być wypłacone zasiłki celowe dla jej mieszkańców poszkodowanych podczas huraganu w sierpniu br.

Podczas sesji radni zapoznali z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2017 r.

M. Odolczyk