Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Mazowieckiego – praktyczne informacje

0
112

Szanowni Państwo,

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową”. Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wielomiesięcznym procesem uzgodnień i konsultacji społecznych. Dzięki Państwa współpracy na etapie formułowania przepisów uchwały, został wypracowany akt prawny, który pozwoli poprawić stan jakości powietrza na Mazowszu.

Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną na potrzeby prac związanych z „uchwalą antysmogową” liczba zgonów spowodowanych złą jakością powietrza na Mazowszu wyniosła w 2015 roku ok. 4 tysiące, a szacowane roczne koszty związane ze śmiertelnością powodowaną przez zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa mazowieckiego wynoszą 4,2 – 8,5 mld euro.
Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak stopniowe. Trzeba mieć świadomość, że koszty wymiany kotłów będą znacznie niższe niż szacowane koszty ekonomiczne złej jakości powietrza.

Mając na uwadze właściwe przygotowanie do wdrażania poszczególnych etapów uchwały, zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa gminie o jej podjęciu oraz wprowadzonych zakazach i ograniczeniach.

Ponadto informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa” (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html) praktyczne informacje dotyczące przyjętych regulacji. Pytania i wątpliwości dotyczące uchwały można kierować na adres: antysmog@mazovia.pl.

Jednocześnie pragnę zaprosić Państwa na cykl spotkań informacyjnych organizowanych w miastach,
w których znajdują się delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (harmonogram spotkań w załączeniu). Szczegóły spotkań zostaną zamieszczone na stornie internetowej pod ww. linkiem.

W trakcie tych spotkań poruszone zostaną kwestie jakości powietrza w województwie mazowieckim w aspekcie prawnym, zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, jak również dotyczące samych przepisów uchwały oraz możliwości dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii.

Informuję także, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na rok 2018 przewidziano ogłoszenie dwóch naborów (w marcu i październiku) na projekty parasolowe w zakresie wymiany urządzeń grzewczych w ramach działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

W ramach projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie niezbędne będzie oszacowanie ilości źródeł ogrzewania do wymiany. Zgodnie z RPO WM 2014-2020 preferowane będą podłączenia do sieci ciepłowniczej, a gdy nie jest to uzasadnione ekonomicznie, wymiana na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe. Ponadto wykazanie efektywności energetycznej projektu będzie wymagało sporządzenia audytu energetycznego (na co zgodę muszą wyrazić mieszkańcy). W związku z tym niezbędne jest przygotowanie się do planowanych konkursów już teraz.

Wdrożenie uchwały antysmogowej będzie wymagało zmiany świadomości, nawyków, sposobu postępowania oraz przede wszystkim edukacji w tym zakresie. Aby przemiana ta mogła nastąpić niezbędna jest wiedza i informacja, którą należy przekazać mieszkańcom regionu. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego w swoich planach przewiduje przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz konkursów związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej.

Wyrażam nadzieję, że wspólne działania oraz Państwa doświadczenie i możliwość dotarcia do szerokiego grona zainteresowanych odniosą oczekiwany skutek. Liczę również na owocną współpracę we wspólnym dążeniu do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju oraz na wsparcie mieszkańców swoich gmin i miast w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów „uchwały antysmogowej”.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
UCHWAŁA „ANTYSMOGOWA”

Lp.    Termin    Miejsce
1.    10 stycznia 2018 r.    Siedlce
2.    11 stycznia 2018 r.    Radom
3.    31 stycznia 2018 r.    Płock
4.    7 lutego 2018 r.    Ostrołęka
5.    8 lutego 2018 r.    Ciechanów
6.    14 lutego 2018 r.    Warszawa

 

uchwalaantysmogowainformacje.pdf