We wtorek 28 marca, sesja Rady Powiatu

0
34

W najbliższy wtorek 28 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Sochaczewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaprzysiężenie radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017; c) dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; d)określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski; e) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość; f) nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie; g) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku; h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za rok 2016.
 7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.