Wodociąg i inne inwestycje tematami sesji

0
97

Posiedzenie Rady Gminy, które odbyło się 28.09.2017 r. rozpoczęło się chwilą ciszy poświęconą zmarłemu kilka dni wcześniej Edwardowi Lachowi – sołtysowi Brzozowa Nowego (współpracownikowi władz gminy wielu kadencji). Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie, w którym odniósł się do wydarzeń w okresie międzysesyjnym.

27.05.2018 roku w Brzozowie Starym planowana jest rekonstrukcja zrzutu cichociemnych spadochroniarzy i w tej sprawie odbyło się spotkanie organizacyjne. Zrzut przygotuje ZPS, gmina Iłów i SP w Brzozowie włączy się w ich organizację. Pośród innych spraw, które omawiał Wójt znalazły się dożynki gminne, zawody OSP, zakup samochodu strażackiego oraz planowane inwestycje, w tym: budowa drogi w Zalesiu, odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice oraz wodociąg i oczyszczalnie ścieków. Po przedstawieniu sprawozdania radni i sołtysi przeszli do omawiania spraw różnych.

W tej części obrad jeden z radnych podzielił się refleksją, że odejście wielu znanych ludzi w ostatnim czasie uświadamia nam, że życie ludzkie szybko przemija i nie ma nic na trwałe. Następnie, od innego radnego padły słowa podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali w pozyskaniu środków na zakup samochodu strażackiego i wspierali ten zakup. Do tych podziękowań przyłączył się naczelnik OSP Iłów.  W sprawach różnych okazało się też, że w SP w Iłowie potrzebny jest zakup nowego pieca na potrzeby szkolnej kuchni. Dotychczasowy nie jest bowiem w stanie sprostać aktualnym potrzebom żywieniowym. Ważnym tematem był również podnoszony wielokrotnie dramatyczny stan ulicy Wyzwolenia. Mieszkańcy domagają się jej pilnego remontu i w tej sprawie do RG złożyli petycję, którą podpisały 62 osoby. W sprawach różnych omawiano także remont drogi wojewódzkiej nr 575, na której aktualnie prowadzony jest remont. Przebiega on fragmentarycznie, jednak cała inwestycja od Nowego Dworu do Płocka, jak poinformował Wójt ma być ukończona w ciągu 4 lat.

Następnie radni przeszli do omawiania projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad. Dyskusja wywiązała się wokół tematu wodociągowania wsi nadwiślańskich. Jeden z radnych nie krył oburzenia stwierdzając, że wielką niesprawiedliwością jest, że niektórzy mieszkańcy gminy musieli tak długo czekać na infrastrukturę, podczas gdy inni od dawna mogli się nią cieszyć. Jestem za wodociągiem, ale nie za niegospodarnością – tak z kolei jedna z radnych odniosła się do projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów”. Wodociąg powinien powstać bez zaciągania kredytu – twierdzili nie popierający go radni.

Za zmianami w budżecie głosowało 8 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Z kolei za zaciągnięciem kredytu długoterminowego było 8 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE poparło 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Po zakończeniu debaty i głosowania nad projektami uchwał, radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, które odczytała skarbnik gminy. W dalszej kolejności radni przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 oraz podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę RG w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli. Wprowadzona zmiana, jak wyjaśniono polegała na dodaniu stanowiska: kierownik świetlicy i przyporządkowaniu mu odpowiedniego dodatku. Tę uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem sprawozdania z poprzedniego posiedzenia.