WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY

0
177

17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią się zmienią przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.

  1. Zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dotyczy: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dotyczy: pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.
  2. Organ przejmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni do dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
  3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
  4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
  5. Usunięcie drzew bez stosowanego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
  6. W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzew w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych -> 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -> 65 cm i pozostałych drzew -> 50 cm.