Wyszogród. Stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

0
102

Na  wniosek REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o. o. z dnia 17.08.2017r. zgodnie z art. 24 pkt 9 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” niniejszym ogłaszamy taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zapisami art. 24 pkt 8 wskazującego iż: „Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.”