Wyszogród. Zaproszenie na konsultacje

0
42

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza Stowarzyszenia oraz grupy niezrzeszone działające na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na konsultacje dotyczące „Programu współpracy gminy i miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającymi na terenie gminy i miasta Wyszogród” w dniu 09.11.2016 r o godz.14.00 w Wyszogrodzie w sali posiedzeń Rady Gminy i Miasta Wyszogród (Hala Sportowa).