XLI sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
95

15 grudnia br. odbyła się XLI sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas sesji radni gościli między innymi: Elżbietę Jachimiak radną powiatu płockiego oraz Zdzisława Leszczyńskiego dyrektora Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

– połączenia „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej” z Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz jego współprowadzenia przez Województwo Mazowieckie oraz Gminę i Miasto Wyszogród,

– wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019,

– ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,

– zaopiniowania projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w  sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Rakowska i Kępa Antonińska,

– ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Wyszogród,

-ustalenia wysokości diet sołtysom gminy i miasta Wyszogród oraz przewodniczącym zarządów osiedli miasta Wyszogród,

– przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie i mieście Wyszogród na rok 2018,

– przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Wyszogród na lata 2017-2020 z  uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”,

-wydzierżawienia  nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród przy ul. Rębowskiej,

– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017.

Rada Gminy i Miasta w tajnym głosowaniu w wyborach uzupełniających na ławnika do Sądu Okręgowego wybrała kandydatkę Małgorzatę Majewską.

Sesja była także okazją do podsumowania mijającego roku i złożenia sobie życzeń noworocznych.