XLII sesja Rady Gminy Rybno

0
103

RADA GMINY RYBNO                                                  Rybno, dnia 11 grudnia 2017 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XLII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rybno na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rybno na lata 2018 – 2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2018 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rybno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sarnów w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sarnów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2018.
 12. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 13. Zapytania, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

Przewodniczący Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak