XLIV sesja Rady Gminy Kampinos

0
29

Serdecznie zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIII sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

3) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

4) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

5) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

6) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski