XLVI sesja Rady Gminy Kampinos

0
33

Serdecznie zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2017 r. oraz z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 5 kwietna 2017 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos.

2) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2016 rok oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski