XVII Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka – zapisy tylko do 10 sierpnia

0
58

TRASA RAJDU KRAWCZYKA 2016

Tylko do środy 10 sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie przyjmował zapisy na XVII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej .Rajd rusza z placu Kościuszki 20 sierpnia, o godzinie 9.00, jednak już od 8.00 na miejscu wydawane będą certyfikaty uczestnictwa oraz kamizelki odblaskowe z logo imprezy.

Trasa rajdu rozpoczyna się tradycyjnie na placu Kościuszki w Sochaczewie. Biegnie przez Sochaczew, Mokas, Lasocin i Miszory, gdzie odbędzie się piknik. Do Sochaczewa wracamy tą samą trasą.

Tegoroczny Rodzinny Rajd Rowerowy obejmuje trasę liczącą około 42 km. Co roku rowerzyści jadą inną trasą, w nowym miejscu odbywa się też piknik z kiełbaskami, muzyką, konkursami dla rodziców i dzieci.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Rajdzie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w tym roku przyjmuje zapisy na tę imprezę. Na stronie internetowej www.mosi.sochaczew.pl znajdziecie Państwo regulamin imprezy oraz karty zgłoszeń dla osób dorosłych i dzieci. Zapisy na tegoroczną edycję rajdu trwają od 4 lipca do 10 sierpnia. Stosowne druki – dla osoby dorosłej i dziecka, regulamin imprezy – są dostępne w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3. W wycieczce i pikniku mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców, a dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

Jak się zgłosić? Sposobów jest kilka. Można:

► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i zeskanować,  a następnie skan przesłać mailem na adres rajd.zapisy@interia.pl

► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i przesłać faxem na numer 0-46 862-77-59

► druk zgłoszenia pobrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, na miejscu czytelnie wypełnić i zostawić w sekretariacie.

► druk zgłoszenia czytelnie wypełnić i przesłać pocztą na adres: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew.

Regulamin Rajd Krawczyka.doc

XVII Rajd – zg+éoszenie osoba doros+éa.doc

XVII Rajd – zg+éoszenie osoba nieletnia.doc

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA (DRUKOWANYMI LITERAMI)

Karta zgłoszenia udziału
w XVII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

 1. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej

 

 

Zgłaszam swój udział w Rajdzie. Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem Rajdu, akceptuję wszystkie jego punkty i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania Rajdu.

 

UCZESTNIK

 

 1. Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………
 2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………
 3. Data urodzenia oraz nr PESEL…………………………………………………………………….
 4. Kontakt (np. telefon, email)…………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że biorę udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału
w XVII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

……………………….

Data i podpis

 

 

 

 

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA (DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 1. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej 

 

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, adres, pesel, nr dowodu osobistego)

 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………..

(imię, nazwisko, pesel)

 

w XVII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajd, akceptuję jego treść oraz biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka w Rajdzie oraz ewentualne wyrządzone przez niego szkody. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie.

 

Tel., email………………………………………………………………

 

 

……………………

(data, podpis)

 

XVII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej

 

REGULAMIN

 

1 . ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”, Burmistrz Miasta Sochaczew

 

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Rowery od A-Z – Anna Krawczyk i Andrzej Ząbczyński

Dragon Fight Club Sochaczew,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

 1. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Jacek Spilaszek

 

 1. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Sochaczewskiej

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

20 sierpnia 2016 r.:  * godz. 7.45  złożenie kwiatów na cmentarzu przy ul. Traugutta, * godz. 8.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 8.00 – 8.45 rozdawanie certyfikatów na Placu Kościuszki w Sochaczewie  * godz. 9.00 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Trasa 42 km.: Sochaczew – Mokas – Lasocin – Miszory – Lasocin – Mokas – Sochaczew

 

 1. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Zgłoszenia uczestnictwamożna składać wyłącznie w dniach 4 lipca –

10 sierpnia 2016 r. w ► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i zeskanować,  a następnie skan przesłać mailem na adres rajd.zapisy@interia.pl

► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelniewypełnić, podpisać i przesłać faxem na numer 0-46 862-77-59

► druk zgłoszenia pobrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, na miejscu czytelnie wypełnić i zostawić w sekretariacie.

► druk zgłoszenia czytelnie wypełnić i przesłać pocztą na adres: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew.

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty udziału w rajdzie (aby je otrzymać należy złożyć formularz zgłoszenia w Urzędzie Miasta.)

* rozdanie certyfikatów jedynie w godzinach 8.00 – 8.45 w miejscu startu

 

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru * Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.

* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

 

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!

UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom

 

MOSiR