XXIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
32

30 września 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w której uczestniczyli radni, sołtysi, burmistrz GiM Wyszogród Jan Boszko wraz z pracownikami oraz mieszkańcy. Na sesję zostali zaproszeni goście: Lucyna Kęsicka dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wraz z Piotrem Rykowskim zastępcą ds. medycznych, Jacek Gruszczyński Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojciech Celiński ze Spółki BMC, Joanna Stelmach dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie oraz Małgorzata Krasecka z ARiMR.
Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Józef Zbigniew Boszko jako pierwszą poprosił o zabranie głosu dyrektor Lucynę Kęsicką, która udzielała informacji dotyczącej funkcjonowania „Pogotowia Ratunkowego w Wyszogrodzie”. Stwierdziła, że usługi medyczne są świadczone zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia i że mieszkańcy Wyszogrodu są zadowoleni ze świadczonych usług, a jeśli pojawiają się jakieś skargi na działalność pogotowia zawsze podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnia takich sytuacji. Następnie poprosiła, aby w dalszej części głos zabrał Piotr Rykowski, który jest dyrektorem ds. medycznych i poinformował o zakresie pomocy medycznej świadczonej przez Nocną i Świąteczną Pomoc Medyczną w Wyszogrodzie, o godzinach pracy oraz wyposażeniu w sprzęt. Głos zabierał również dr Wojciech Celiński i poinformował zebranych, kiedy lekarz może przepisać pacjentowi receptę na leki refundowane i o liście leków darmowych dla pacjentów powyżej 75 roku życia.
W dalszej części sesji o głos został poproszony Jacek Gruszczyński, który opowiedział o zasadach postępowania i bioasekuracji w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w związku z wystąpieniem kolejnego ogniska choroby w Polsce. Zaapelował, aby nie nabywać świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła. Prosił jednoczenie obecnych radnych i sołtysów, aby poinformowali hodowców trzody chlewnej o zagrożeniu związanym z afrykańskim pomorem świń i przekazali im przywiezione przez niego ulotki i materiały dotyczące ASF.
W dalszej kolejności skarbnik Barbara Kopańska dokonała analizy dochodach i wydatkach za I półrocze 2016r. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
– zmiany Uchwały Budżetowej nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016,
– wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród gm. Wyszogród,
– wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 10 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród,
– wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie na okres 3 lat położonych w miejscowości Grodkowo gm. Wyszogród.
Obrady sesji zakończyły sprawy różne w których poruszono temat ceny wody, rozkładu jazdy szkolnych autobusów, dróg, oświetlenia ulicznego i nieprzyjemnego zapachu w mieście.

https://www.wyszogrod.pl/