XXVI sesja Rady Gminy Rybno

0
44

Uprzejmie zapraszam na obrady XXVI sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy Rybno.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Rybno.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rybno, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno
 8. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2016.
 10. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Rybno.