XXX sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
41

31 marca odbyła się XXX sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Mariusz Bieniek – starosta płocki, Marcin Błaszczyk dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Katarzyna Rogucka- Maciejowska dyrektor Biura ZGRP, Wojciech Banaszczak dyrektor MODR Oddział Płock, Zbigniew Laskowski prezes ZGK Sp. z o.o. Na obrady zaproszono też Justynę Stalczewską uczennicę Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, która otrzymała Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” w kategorii Animator Kultury w związku z tym burmistrz Jan Boszko wraz z sekretarz Anną Kossakowską złożyli gratulacje Justynie i wręczyli jej upominek.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał dyrektor Wojciech Banaszczak, który poinformował o dopłatach dla rolników i dyżurach pracownika MODR w Wyszogrodzie przy czym zapewnił obecnych, że pracownicy MODR świadczą wszelką pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty. Zachęcał jednocześnie rolników do składania wniosków w wersji elektronicznej.

Następnie o zabranie głosu został poproszony starosta, który poinformował, że miał okazję uczestniczyć ostatnio w obradach komisji stałych Rady Gminy i Miasta Wyszogród, podczas której zapoznał radnych z koncepcją architektoniczno-budowlaną boiska sportowego typu Orlik 2012, które miało by powstać w miejscu dotychczasowego boiska przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie. Działka na której planowana jest budowa boisko należy zarówno do Gminy jak i Starostwa, stąd zwraca się do radnych i sołtysów z prośbą o przekazanie części działki należącej do Gminy na rzecz Starostwa pod budowę boiska sportowego. O szczegółach technicznych budowy boiska wprowadzi radnych i sołtysów dyrektor Marcin Błaszczyk, który przygotował prezentację projektu architektoniczno-budowlanego.

Po prezentacji starosta korzystając z okazji informuje o remontach na drogach powiatowych i o powstaniu w Wyszogrodzie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, która niebawem oficjalnie zostanie otwarta.

Radni z dużym zadowoleniem odnoszą się do propozycji starosty i podejmują uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenie woli na zbycie w drodze darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Płockiego części działki 1172/2 położonej w Wyszogrodzie w związku z budową boiska sportowego.

W dalszej części zgodnie z porządkiem obrad pracownicy ZGRP dokonują podsumowania roku 2016 informując o ilości odebranych odpadów z podziałem na odpady segregowane i zmieszane z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, nieruchomości niezamieszkałych – firm. Dyrektor Katarzyna Rogucka- Maciejowska odpowiada na pytania radnych i sołtysów, dodatkowo informując, że wzrosła ilość odpadów zmieszanych w stosunku do roku ubiegłego i przypomina o obowiązku naklejania kodów kreskowych na pojemniki i worki z odpadami segregowanymi.

W dalszej kolejności radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie:

-przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Wyszogród,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo,

– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego,

– określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

– ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród,

– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017,

– określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Obrady sesji zakończył punkt sprawy różne.

.