XXXI sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
29

28 kwietnia br. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Andrzej Borkowski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Henryk Klusiewicz prezes ZOMG ZOSP RP w Wyszogrodzie, Krzysztof Laskowski- komendant MG ZOSP RP w Wyszogrodzie, Elżbieta Jachimiak – radna powiatu płockiego, Grażyna Piotrowska – kierownik MGOPS w Wyszogrodzie, Grzegorz Klus – koordynator MGKRPAiU w Wyszogrodzie, Joanna Stelmach- dyrektor Vistula BS Oddział Wyszogród, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy: Bogumiła Jasińska, Danuta Gwiazda, Anna Kijoch, Anna Ziębicka i Janusz Pielaciński.

Obrady sesji zdominowały tematy związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Zaproszeni goście: Komendant MG ZOSP RP w Wyszogrodzie i zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku przedstawili sprawozdanie z działalności jednostek straży pożarnej. Krzysztof Laskowski poinformował obecnych na sesji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy i miasta Wyszogród w latach 2016-2017 a także o działaniach operacyjno-interwencyjnych w roku 2016.  Komendant zwrócił uwagę na wzrost liczby zdarzeń dotycząca miejscowych zagrożeń, które w roku 2016 stanowiły 78% wszystkich wyjazdów. Poinformował, że styczniu w szkołach na terenie miasta i gminy Wyszogród została przeprowadzona akcja „Twój miś może zostać ratownikiem” oraz coroczna próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkół. Organizowane były również przez OSP prelekcje i pokazy dla dzieci ze szkół na tematy związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem.
Goście byli zgodni, że coraz większe wymagania stawiane są strażom co wiąże się z potrzebą zwiększenia środków finansowych na funkcjonowanie ochotniczych jednostek straży pożarnej.

W dalszej części kierownik MGOPS Grażyna Piotrowska przedstawiła informację z zakresu oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, zaś koordynator MGKRPAiU Grzegorz Klus sprawozdanie z realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wyszogrodzie za rok 2016. Sprawozdania w wyniku głosowania zostały przyjęte przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród,
– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017.

Obrady sesji zakończył punkt sprawy różne.

.