XXXIV sesja absolutoryjna Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
138

30.06.2017 odbyła się XXXIV sesja absolutoryjna Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas sesji radni gościli między innymi: Mariusza Bieńka – Starostę Powiatu Płockiego, Elżbietę Jachimiak- radną Powiatu Płockiego, Joannę Stelmach – dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy, Annę Ziębicką – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie, Janusza Pielacińskiego – dyrektora Gimnazjum w Wyszogrodzie, Bogumiłę Jasińską – dyrektor SP w Wyszogrodzie, Danutę Gwiazdę – dyrektor SP w Rębowie oraz Annę Kijoch – dyrektor SP w Kobylnikach.

Przewodniczący Rady jako pierwszej oddał głos Annie Kossakowskiej – sekretarz UGiM Wyszogród, która wniosła do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie. Uchwała wnosi wyłączenie z Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – „Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej” w Wyszogrodzie w celu utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej jednostki, a następnie połączenie nowo utworzonej instytucji kultury z Muzeum Mazowieckim w Płocku, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa.

W dalszej części obrad sesji, został przyjęty protokół z dnia 26 maja, 16 czerwca 2017r., a następnie burmistrz GiM Jan Boszko przedstawił informację o pracach między sesjami.

Następnie, realizując kolejny punkt programu Marcin Pieniążek, pracownik referatu infrastruktury inwestycji, spraw komunalnych oraz planowania i ochrony środowiska przedstawił informację z zakresu planowania przestrzennego za rok 2016 r.

Kolejnym punktem sesji było podsumowanie roku szkolnego 2016/2017, w szkołach na terenie gminy Wyszogród. Dyrektorzy podsumowali, ocenili i zweryfikowali działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnęli wnioski i sformułowali rekomendacje do dalszej pracy.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

– przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi GiM Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

– przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r na rok 2017

-przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości mienia gminnego o nr ewid. 286/1 o pow. 0,0574 ha położonej w obrębie Wyszogrodu.

.