XXXVIII obrady sesji Rady Gminy Rybno

0
66

RADA GMINY RYBNO                                     Rybno, dnia 19 października 2017 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkół w Rybnie za rok szkolny 2016/2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rybnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.
 8. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za I półrocze 2017 roku.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 11. Informacja o przebiegu budżetu gminy Rybno za I półrocze 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 13. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

 

  Przewodniczący Rady

/-/ Henryka Jędrzejczak

XXXVIII obrady Sesji Rady Gminy Rybno