XXXVIII sesja Rady Gminy Kampinos

0
35

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2016 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski