XXXVIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
78

27 października br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014–2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Mariusz Bieniek starosta płocki, Tomasz Kominek dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Beata Banaszczak kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. Na początku sesji burmistrz Wyszogrodu przedstawił informacje z wykonywanych prac w okresie między sesjami. Następnie Beata Banaszczak przedstawiła informacje dotyczące nowelizacji ustawy prawa wodnego, omówiła szczegółowo zakres zmian, które wchodzą w życie z dniem 1.01.2018 r., ze szczególnym podkreśleniem powstania nowej instytucji p.n. „Spółka Wody Polskie”.

W dalszej kolejności z zaproszonych gości zabrał  głos Tomasz Kominek, który przestawił informacje dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych dla gmin z Urzędu Marszałkowskiego oraz omówił stan realizacji aktualnych projektów.

Głos również zabrał starosta Mariusz Bieniek, który przekazał informacje na temat realizowanych przez Powiat Płocki projektów inwestycyjnych w zakresie budowy dróg powiatowych oraz zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi  na rok 2018.

Następnie Rada Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie porządkiem obrad podjęła uchwały w sprawie:

– określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Wyszogród,

– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2018r.,

-określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków  transportowych  obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018,

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018.

– zmiany w WPF,

– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016  z dnia 29 grudnia 2016 r na rok 2017.