Zaproszenie na obrady XXII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
30

naglowek-nowa-sucha

Nowa Sucha  28.10.2016 r.

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zapraszam na obrady XXII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017;
 2. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2017;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017;
 4. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017;
 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 6. opłaty targowej;
 7. ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
 8. organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Nowej Suchej;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2016-2020;
 10. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
 11. zmiany uchwały Nr XVI/112/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 12. zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr IV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok;
 13. wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha;
 14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę publiczną;
 15. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.

6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

 Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 poz. 446) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.