Zaproszenie na obrady XXIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
34

naglowek-nowa-sucha

Nowa Sucha, dnia 20 grudnia 2016 r.

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zapraszam na obrady XXIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2017 rok;
 2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 3. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
 4. zmieniająca uchwałę Nr XIV/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;
 5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;
 6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 7. przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
 8. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok;
 9. uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok;
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha. \
 1. Informacja wójta gminy z okresu miedzy sesjami.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy.”