Zaproszenie na obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
41

Nowa Sucha, dnia 10.01.2017 r.

Pan/Pani

Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na  obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy w Nowej Suchej..

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
  3. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wyprzedzające finansowanie operacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowa Sucha”;;
  4. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.