Zaproszenie na obrady XXIX sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
68

ha

Nowa Sucha,  4 października  2017 r.

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXIX sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji.
  4. Informacja  z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury  za I półrocze 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;

d) organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha;

e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

f) zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu;

g) nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi.

6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski