Zaproszenie na obrady XXV sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
29

Nowa Sucha, 21 lutego 2017 r.

Pan/Pani
Mieszkańcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na XXV sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII  i XXIV sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

b)     zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;

c)      zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

d)     uchylenia uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 stycznia           2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

e)      wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;

f)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

g)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu;

h)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu;

5. Przyjęcie planów pracy Komisji  Rady Gminy.

6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Mikulski

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.