Zaproszenie na obrady XXXI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
91

Pani/Pan                                                   Nowa Sucha 18 grudnia 2017 r.

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.)  zapraszam na  obrady XXXI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2018 rok;
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
  4. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
  5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
  6. przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok;
  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
  8. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
  9. zmiany statutu Gminy Nowa Sucha;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu;
  11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania wójta gminy Nowa Sucha.
 5. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

     Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) – ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.