Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
55

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21.03.2017 r., tj. wtorek o godz. 10:00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawy różne.
 5. Funkcjonowanie Placówki KRUS w Sochaczewie.
 6. Informacja dyrektora PUP w Sochaczewie o obowiązkach wynikających z tytułu zatrudnienia obcokrajowców przy produkcji warzywno-owocowej w gospodarstwach rolnych.
 7. Ochrona porządku publicznego – przedstawienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Iłowie za rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłów w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzenia przez Gminę Iłów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Zientara