Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
35

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXX posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 6.06.2017 r., tj. wtorek o godz. 10.00  w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Sprawy różne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2017 r.
 6. Odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania wójta z wykonania budżetu.
 7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium wójtowi za 2016 r.
 8. Odczytanie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.
 11. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 12.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 13. Zakończenie obrad.