Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów

0
56

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iłów w dn. 17.10.2016 r.

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na XXIII posiedzenie Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 17.10.2016 r., tj. poniedziałek o godz. 10.00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
 4. Informacja dot. obsługi mieszkańców gminy Iłów przez Placówkę Terenową KRUS w Sochaczewie.
 5. Sprawy różne.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany WPF Gminy Iłów,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Iłów na 2016 r. ,
  3. kredytu długoterminowego.
 7. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
 8. Odczytanie informacji RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłów za I półrocze 2016
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016.
 10. Interpelacje radnych zapytania sołtysów.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 12. Zakończenie obrad.