Zapytanie ofertowe – „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2017 roku”

0
97

Rybno, dnia  03.08.2017 r

RGK 041.4.2017

Zapytanie ofertowe

na „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2017 roku”

 1. Zamawiający:

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na: „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2017 roku”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest  w ramach zadania „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2017 roku”

1) Zadanie realizowane będzie ma obszarze gminy Rybno, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający przekaże wykaz obiektów objętych  realizacją niniejszego zadania w dniu podpisania umowy wybranemu Wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może rozszerzyć wykaz, o którym mowa powyżej  o dodatkowe obiekty , z których Wykonawca  usunie materiały zawierające azbest. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej zmianie.

2) Wybrany Wykonawcy w dniu podpisania umowy oświadczy , że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)

3) Do Wykonawcy należeć  będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym szczególnie zgodnie z :

a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1973),

c) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987),

d) Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1923),

e) Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy   z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest  oraz programu szkolenia   w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( tj. Dz.U. z 2015 r. nr 216 , poz. 1824)

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

4) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno w szacunkowej ilości ok. 14,72  Mg,

b) Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno w szacunkowej ilości ok 16,48 Mg

Podane ilości  w zakresie ilości Mg mają charakter orientacyjny  i mogą ulec zmianie.

5. Wykonawca ustali pisemnie  z właścicielami , użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości objętych zadaniem  szczegółowe terminy  rozpoczęcia  i zakończenia prac związanych  z realizacją zadania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów  objętych realizacją zadania. Na podstawie   ustalonych  terminów z właścicielami nieruchomości , Wykonawca sporządzi Harmonogram prac, który  przed rozpoczęciem prac w terenie przekaże Zamawiającemu. Zamawiający  przewiduje możliwość zmian harmonogramu z przyczyn  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  uniemożliwiających realizację zadania  lub wystąpienia innych okoliczności  leżących po stronie właścicieli nieruchomości.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków  bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania,  w tym zabezpieczenia  terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów  zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w  rozporządzeniu o którym mowa w pkt 3 ppkt. a) niniejszego rozdziału.

7. Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić materiały , narzędzia, sprzęt niezbędny  do wykonania przedmiotu  umowy.  Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną  instytucje zatrudnionych pracowników , osób kierujących lub nadzorujących pracę  polegające na zabezpieczeniu i usuwania wyrobów zawierających azbest  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów  oraz przestrzegania procedur  dotyczących bezpiecznego postepowania.

8. Wykonawca urządzi we własnym zakresie , w ramach wynagrodzenia zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy teren , na którym będzie usuwany azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu o którym mowa w pkt 3 ppkt. a) niniejszego rozdziału.

10. Wykonawca sporządzi protokół odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z  danej nieruchomości  wraz z określeniem  ilości odebranych odpadów  w Mg, potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy  i właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości , Wykonawcy oraz Zamawiającego.

11. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie         o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 31.10.2017 r.

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  sporządzono na w trakcie realizacji zadania dokumentację fotograficzną  obiektów w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości objętej wykazem (minimum 4 fotografię dla każdej nieruchomości)    ujętej w wykazie obiektów w sposób umożliwiający identyfikację obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości  i adresu nieruchomości.

13. Do transportu wyrobów i odpadów  zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych .

14. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w  sposób uniemożliwiający emisje  azbestu do środowiska  na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.

15. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu  prac wraz z uzyskaniem oświadczenia  właściciela nieruchomości  objętej usuwaniem azbestu  o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.

16. Jeżeli w trakcie  realizacji robót Wykonawca  uszkodzi, zniszczy  lub zanieczyści  tereny sąsiednie, w tym drogi winien je  przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.

17. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów   powinny być sporządzone zgodnie z  rozporządzeniem o którym mowa w pkt 3 ppkt. b) niniejszego rozdziału w 4 egzemplarzach dla każdej nieruchomości  objętej realizacją usługi :  po 1 egzemplarz dla Zamawiającego, dla Wykonawcy , dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy   nieruchomości i dla odbiorcy odpadu. Waga z karty przekazania odpadów  na składowisko  z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału.

18. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione  w niniejszym rozdziale protokoły, dokumentację fotograficzna i inne dokumenty powinny   być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę  przed podpisaniem przez zamawiającego  protokołu  odbioru końcowego zadania  bez uwag.

19. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich , powstałe w związku z wykonaniem prac.

20. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 1.  Termin realizacji zamówienia:   do dnia 31.10.2017 roku.
 2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) okres gwarancji – nie dotyczy

2) termin płatności :  30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

3) kary umowne:  zgodne z zapisami w projekcie umowy

4) warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy , który spełniają poniższe warunki:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa tj.: posiadają ważne zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych , tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01 i 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987);

b)Posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień  tzn. wykonali  – uzyskali protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy  – w tym okresie , co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie o wartości niemniejszej niż 10 000,00 zł brutto każde i wykonali to zadanie w sposób należyty.

c)Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. dysponują przeszkolonymi przez odpowiednie instytucje pracownikami, osobami  kierującymi lub nadzorującymi prace polegające na zabezpieczeniu  i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów. Na potwierdzenie  spełnienia opisanego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odbyły odpowiednie przeszkolenie.

d) Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotą co najmniej 20 000,00 zł.

e) W celu potwierdzenia warunków, o których mowa wyżej, Zamawiający żąda  złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 5.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu :

1)Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:

a)wypełniony formularz oferty- wg wzoru określonego w załączniku nr 1,

b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c)ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01 i 17 06 05 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987),

d)aktualną umowę ze składowiskiem  odpadów niebezpiecznych  mającym odpowiednie dopuszczenia  w tym zakresie na zdeponowanie   odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01 i 17 06 05 lub zezwolenie w sprawie  składowania odpadów niebezpiecznych;

e)wykaz zrealizowanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie , co najmniej 3 zadań o podobnym zakresie i wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto  każde z podaniem ich rodzaju i wartości , daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących  prawidłowego ich wykonania  – wg wzoru określonego w załączniku nr 2,

f)Oświadczenie o wykonaniu zadania przez przeszkolonych  odpowiednio pracowników, osób kierujących lub nadzorujących pracę  polegające na zabezpieczaniu  i usuwaniu  wyrobów zawierających azbest w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy  przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych  wyrobów oraz przestrzegania procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania  -wg wzoru określonego w załączniku nr 3,

g)Oświadczenie dotyczące: sytuacji finansowej, doświadczenia, uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa – formularz oferty,

h) Oświadczenie o wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – formularz oferty,

i) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 000,00 złotych (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych).

j)Pełnomocnictwo-jeżeli osoba podpisująca w/w dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.

k) Wszystkie wymagane dokumenty powinny byś składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.

 1. Miejsce  lub sposób uzyskania  zapytania ofertowego: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20,  96-514 Rybno, pokój nr 18,   tel/fax 46/861 14 38  – zapytanie zostało skierowane do oferentów drogą pocztową oraz udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybno    www.gminarybno.com
 2. Miejsce lub sposób uzyskania  informacji  oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału  w postępowaniu  o udziale zamówienia:Urząd Gminy Rybno,   ul. Długa 20, 96-514 Rybno, pokój nr 18,  tel/fax 46/861 14 38
 3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny:W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres  obowiązywania umowy i nie będzie podlegała reklamacji.

10. Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza  ofertowego, złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją  ,, Zapytanie ofertowe  nr sprawy RGK 041.4.2017 do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Rybno w 2017 roku”.   Do oferty należy załączyć  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez  osobę  podpisującą  ofertę  dokumenty dotyczące formy prowadzenia działalności: Kserokopia  KRS lub wpisu do CEIDG, Kserokopia nadania numeru NIP; Kserokopia nadania numeru REGON; Oświadczenie  czy jesteście Państwo  płatnikami podatku VAT oraz dokumenty wymienione w  rozdziale 5 pkt 1.

 1. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia  od niniejszego postępowania   bez wyłonienia Wykonawcy i podawania przyczyny.
 2. 12.  Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  23.08.2017  roku, do godziny  10.00  na adres:  Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno.
 3. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:Otwarcie  złożonych w postępowaniu  ofert  nastąpi   w siedzibie Zamawiającego  w dniu 23.08.2017r. o godzinie  10.15. Osobą uprawnioną  do kontaktów  z  Wykonawcami jest: Joanna Mijas
 4. Informacje dotyczące  zawarcia umowy: W terminie 14 dni od dnia  powiadomienia  przez Zamawiającego  o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta  została uznana za najkorzystniejsza w postępowaniu , jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści  wszystkie elementy  oferty Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie potwierdzające, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  odbyły odpowiednie przeszkolenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego