Zatrudnią asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

0
80

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie poszukuje osoby na stanowisko:

asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo)

Ilość etatów: 1 w wymiarze 1/2 czasu pracy

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie określone zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

– Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

  • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, obejmujące zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pod adresem:

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ W RYBNIE

UL. PARKOWA 1/3

96-514  RYBNO

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Ogłoszenie informacji o poszukiwaniu osoby na stanowisko asystenta rodziny

(na zastępstwo)”     

w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki w godzinach od 10.00 do 18.00 pod w/w adresem w dni pracujące od poniedziałku do piątku. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, a nie data nadania oferty. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Termin składania aplikacji upływa w dniu 9 maja 2017 r. do godziny 12.00.

 

Szczegółowe informacje oraz załączniki znajdują się w załącznikach