Żyrardowska już działa

0
163

Kolejni mieszkańcy Sochaczewa mogą odprowadzać nieczystości bytowe do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Trojanowskiej. Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – Etap II (część I)” dobiegła końca. Zakończenie realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej – etap II (cześć I) zwieńczyła konferencja, która odbyła się 3 grudnia 2015 roku w Sochaczewie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta z burmistrzem i radnymi, samorządu powiatowego, samorządów gminnych, instytucji pośredniczących i wdrażających projekt z wykorzystaniem środków unijnych, firm wykonawczych oraz mieszkańców.

 

Dla wprowadzenia zebranych w istotę i zakres inwestycji, wyświetlony został przygotowany przez ZWiK film, pokazujący realizację projektu. Pokazał on Sochaczew jako miasto powiatowe z tradycjami historycznymi, a także proces realizacji budowy kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

To była kolejna ważna inwestycja

Przedstawiciele ZWiK-u, Magdalena Kaczorowska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt i Stanisław Grażka, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) opowiedzieli o projekcie, o tym, jak ważna była i jest ta inwestycja dla kolejnych mieszkańców Sochaczewa. Przypomnieć też należy, że inicjatorem budowy kanalizacji sanitarnej na terenie tzw. osiedla kolejowego, był Andrzej Wach, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Semafor. Dotychczasowy koszt odbioru ścieków przez oczyszczalnię PKP wynosił ponad 20 zł. Teraz będzie to prawie 2,5 razy mniej.

Niespodziankę stanowiło wystąpienie Wojciecha Wojewody dyrektora firmy Safege, który podczas realizacji projektu pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu. – Sukcesem miasta i jego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest skanalizowanie tak dużego obszaru w tak krótkim czasie – nawiązał do niedawno zakończonej budowy blisko 96 km sieci. Gratulując sprawnego wykonania obu projektów, wręczył Prezesowi ZWiK Arturowi Michalskiemu okolicznościowy grawerton.

Burmistrz Piotr Osiecki i Ryszard Dziadak, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówili o zakończonych inwestycjach, o tym, jak ważne one są nie tylko dla samego Sochaczewa i jego mieszkańców, ale środowiska,  w którym żyjemy. Nawiązał do tego Prezes ZWiK Artur Michalski, mówiąc o konieczności jego ochrony.

 

Kamera nazwana Azorkiem

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew -etap II (część I)”, ZWiK pozyskał dofinasowanie na zakup kamery do monitoringu kanałów. Będzie ona wykorzystywana do sprawdzania drożności i prawidłowej pracy sieci, ale też i wykrywania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też nielegalnych włączeń w kanalizację deszczową. Inauguracja kamery do monitoringu kanału odbyła się na nowo wybudowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska. Prezentacja kamery podczas konferencji wzbudziła sporo emocji, o jej działaniu opowiedział pracownik ZWiK, Grzegorz Połeć. – Niech jej będzie Azorek – zdecydowano, kiedy ktoś z sali na widok kamery poruszającej się w stronę rury kanalizacyjnej, szepnął, że tak jest właśnie nazywana. Jeszcze długo oczy zebranych podążały za przemieszczającą się po scenie kamerą, zwaną Azorkiem.

 

Coś dla ducha i ciała

Kolejnym miłym akcentem konferencji był występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. A zwieńczeniem spotkania była degustacja sochaczewskiego specjału – Mazurka Chopina i innych delikatesów, bowiem, jak powiedziała prowadząca Izabela Goryniak – Doznania artystyczne zaostrzają apetyt –

O projekcie

W ramach projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska, o łącznej długości 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w rejonie ulic: Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedla Kolejowego.

Dodatkowo zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o następujący zakres robót:

  • Remont reaktora biologicznego zlokalizowanego na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie polegający na wymianie rusztu napowietrzającego i wykonaniu nowych izolacji wewnątrz zbiornika
  • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica.
  • Przebudowa przepompowni ścieków dz. nr ewid. 3366 ul. Bojowników dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska wraz z doposażeniem przepompowni ścieków w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę przepompowni ścieków w ul. Bojowników oraz wyposażenie przepompowni ścieków w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej w automatykę umożliwiającą monitoring pracy przepompowni. Przyczyni się to do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu odbioru i oczyszczania ścieków z terenu miasta Sochaczew. Prace niezbędne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego odbioru ścieków z terenu objętego budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska.
  • Zakup kamery do monitoringu kanałów sanitarnych.

Zakup i wykorzystanie kamery do inspekcji kanałów umożliwi przeprowadzanie szczegółowych kontroli w zakresie nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki takim działaniom Spółka zwiększy liczbę osób korzystających z sieci wybudowanej z dofinasowaniem środków zewnętrznych.

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jana Brzechwy i Długiej w Sochaczewie.

Podsumowując, całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 819 007,04 PLN

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności:  1 829 681,99 PLN

 

Można się podłączać

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew zaprasza mieszkańców Żyrardowskiej, Spartańskiej, Gwardyjskiej, osiedla kolejowego do siedziby Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w celu pobrania warunków technicznych wykonania przyłącza. Warunki techniczne wykonania przyłącza wydawane są bezpłatnie.

Wszelkie informacje w sprawie przyłączy można również  uzyskać telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  lub na naszej stronie internetowej www. zwik.sochaczew.pl lub www.projektsochaczew2.pl

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

Monika Gadzińska