11.03. VII sesja Rady Gminy Rybno

0
57

RADA GMINY RYBNO                                                            Rybno, 28 lutego 2019 r.

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

Uprzejmie zapraszam na obrady VII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie stypendiów naukowych wójta gminy.
 6. Informacje dotyczące działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2019 r.
 7. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie zaświadczenia o wyborze na radnego gminy Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Rybno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Rybno za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rybno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rybno” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019.
 22. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 23. Zapytania, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

 

VII sesja Rady Gminy Rybno 11 marca 2019 r.