11 marca 2020. XXI sesja Rady Gminy Rybno

0
48

RADA GMINY RYBNO

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXI sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku o godz. 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Gminy.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne ferie z gminą Rybno”.
 6. Wręczenie stypendiów naukowych wójta gminy.
 7. Podziękowania dla sołtysów za pracę i zaangażowanie z okazji Dnia Sołtysa.
 8. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie gmin Młodzieszyn, Rybno oraz Brochów w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości płaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020.
 19. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga