XXXVI sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
23

  

Pan/Pani                                                               Nowa Sucha,  19 września  2018 r.

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  zapraszam na  obrady XXXVI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu  28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury  za I półrocze 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 2. b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
 3. c) uchylenia uchwały nr XXXV/254/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 4. d) przystąpienia Gminy Nowa Sucha do projektu pn.„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z gminy Nowa Sucha.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
 5. e) zmiany statutu Gminy Nowa Sucha;
 6. f) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 7. g) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowa Sucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 8. h) określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie gminy Nowa Sucha;
 9. i) określenia na terenie gminy Nowa odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym;

6. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zakończenie obrad sesji.

zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Jolanta Buczek