14 listopada. XXXIX sesja Rady Miejskiej

0
43

 

  XXXIX sesja Rady Miejskiej

odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 1300

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sochaczewa.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/348/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Sochaczew do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.:,, Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Sochaczew.
 21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 22. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 23. Informacja o pracy burmistrza miasta Sochaczewa w okresie od dnia 29 sierpnia 2018 roku do dnia 30 października  2018 roku.
 24. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie podjętych w okresie od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 14 września 2018 roku.
 25. Wręczenie pamiątkowych tabliczek z okazji zakończenia VII kadencji Rady Miejskiej.
 26. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.