18.12.2020, godz.10:00. XIX sesja Rady Miejskiej

0
23

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XVI i XVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.

4.1 Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawie w sprawie opinii  o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

4.2 Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

4.3 Dyskusja

4.4 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.

5. Rozpatrzenie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021.

5.1 Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2021 rok.

5.2 Wystąpienie burmistrza miasta

5.3 Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2021 rok

5.4 Dyskusja

5.5 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2020 r.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2021.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew
 1. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.