22 października. XXXI sesja Rady Gminy Iłów

0
34

Na podstawie § 10 Statutu Gminy informujemy o  XXXI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXXI sesji Rady Gminy na stronie: XXXI sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
 4. Informacja przewodniczącego Rady z działalności od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w Gminie Iłów.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej Bożeny Rolewskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Iłów na lata 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000”.
 10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Iłów na rok 2020 r.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy Iłów.
 13. Informacja z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego.
 14. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy: 21.05.2020 r., 9.06.2020 r., 7.07.2020 r., 7.08 .2020 r., 27.08.2020 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
przewodniczący Rady Gminy Iłów
       Sławomir Tomaszewski

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.