22 stycznia. IV sesja Rady Miejskiej

0
74

IV sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 22 stycznia 2019 roku o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Sochaczew do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla miasta Sochaczewa na lata 2019-2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek szkole i w domu”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej   na 2019 rok.
 13. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie podjętych w okresie od dnia 14 listopada 2018 roku do dnia 28 grudnia 2018 roku.
 15. Informacja o pracy burmistrza miasta Sochaczewa w okresie od dnia
  12 grudnia 2018 roku do dnia 8 stycznia 2019 roku.
 16. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.