23.03.2018 XLV sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
33

Informuję, że w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  XLV sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja  pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 5. Podjęcie uchwał:

a. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2018-20129

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.

c. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok

d. w sprawie uchwalenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn

e. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+”na lata 2018- 2022.

f. w sprawie  podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

g. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania.

h. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

i. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn dla części miejscowości Adamowa Góra .

j. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium wójta gminy Młodzieszyn  za wyniki w nauce

k. zmieniająca  Uchwałę Nr XXVI/137/08 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia  25.11.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

l. w sprawie zniżek  godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w gminie Młodzieszyn.

 1. Informacja międzysesyjna wójta gminy.
 2. Sprawozdanie z pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.