23 stycznia. XX sesja Rady Gminy Rybno

0
50

RADA GMINY RYBNO                              Rybno 13 stycznia  2020 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XX sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Rybno na rok szkolny 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybno.
 10. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga