25 kwietnia 2019 r. – VIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
20

Informujemy, że 25 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez sołtysów.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową gminy Młodzieszyn na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Młodzieszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do udziału w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie.
 9. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.