26 czerwca. XVIII sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

0
45

Nowa Sucha  17 czerwca  2020 r.

Pan/Pani

 MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zapraszam na  obrady XVIII sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII
 4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata nad Raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Nowa Sucha.
 6. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz  Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez wójta gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do roku 2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XVII/148/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi oraz w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
 20. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie obrad sesji.

przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

    Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020  poz. 713) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.