27.04. – XXXIII sesja Rady Gminy Rybno

0
45

Zawiadamiam, że w dniu 27  kwietnia 2017  roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się XXXIII  sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Informacja z bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie.
 6. Informacja z bieżącej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sochaczewie.
 7. Sprawozdanie: ocena roczna z działalności pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie gmin Młodzieszyn, Rybno i Brochów w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016.
 8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2016.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rybno za rok 2016 wraz z prognozą na lata 2017 – 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2016 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”.
 13. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za  rok 2016.
 14. Informacja z wykonania Planu Finansowego za rok 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.
 15. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 17. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 18. Zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.