27.06. IX sesja Rady Gminy Teresin

0
28

Biuro Rady Gminy                                                           Teresin, 13 czerwca 2019 r.

     Teresin                                                                                                          

Informuję, że 27 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się IX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Paprotnia w zakresie działek nr 172/3, 172/4, 172/5 oraz część działek nr 172/2 i 174
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok
 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2018 rok
 13. Debata nad Raportem o stanie gminy Teresin za rok 2018
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Teresin
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 17. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 18. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 19. Wolne wnioski i informacje
 20. Zakończenie obrad

                                                                                        przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji”.