27 lipca. XXIV sesja Rady Gminy Kampinos

0
21

Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Rekreacyjno–Sportowym w Kampinosie A Nr 30 A  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2020 r.
  oraz z obrad XXIII sesji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2020 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.
 • a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.
 • b) debata nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kampinos wotum zaufania
za rok 2019.

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

 • a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za 2019 r.,
 • b) sprawozdanie finansowe Gminy Kampinos za 2019 r.,
 • c) informacja o stanie mienia Gminy Kampinos,
 • d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez wójta gminy Kampinos sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok,
 • e) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

 • a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o wykonaniu budżetu Gminy
  za rok 2019 oraz wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kampinos.
 • b) przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kampinos.
 • d) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kampinos
  z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kampinos”.

5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A.

6) Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kampinos na lata 2020 – 2024.

7) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos.

8) Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

9) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2020 r.

10) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

8.  Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

                                                                                       przewodniczący Rady Gminy  Krzysztof Sucharski