27 sierpnia. XXVIII sesja Rady Gminy Iłów

0
24

Na podstawie § 10 Statutu Gminy informujmy o XXVIII posiedzeniu Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27.08.2020 r., tj. czwartek  o godz. 9:00 w auli im. Jana Pawła II w SP im. M. J. Piłsudskiego w Iłowie.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, ograniczoną powierzchnią auli im. Jana Pawła II w SP im. M. J. Piłsudskiego w Iłowie i wytycznymi GIS zaleca się oglądanie transmisji obrad XXVIII sesji Rady Gminy na stronie: XXVIII sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2.  Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3.  Informacja wójta gminy z działalności od ostatniej sesji.
  4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.
  5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
  6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.
  7. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

– sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2019 rok.

– odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Iłów oraz Gminy z którymi zawrze stosowne porozumienie

13. Zajęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

14. Interpelacje radnych.

15. Sprawy różne.

16. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy 25.05.2020 oraz 9.06.2020.

17. Zakończenie obrad.

 przewodniczący Rady Gminy

     Sławomir Tomaszewski

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce System Rada.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.