28 grudnia 2018. III SESJA RADY GMINY TERESIN

0
36

Biur Rady Gminy Teresin                                                    Teresin, 14 grudnia 2018 r.

Informuję, że 28 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się III sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszna
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice i Seroki Wieś
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Teresin
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Teresin do nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie SHRO Strugi Gminy Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Teresin
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031
 18. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/299/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy
 25. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 26. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym
 27. Wolne wnioski i informacje
 28. Zakończenie obrad

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

 

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji”.