28 grudnia 2018. III sesja Rady Miejskiej

0
59

  III sesja Rady Miejskiej

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad I i II sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.

7.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

7.2 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

7.3 dyskusja

7.4 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

 1. Rozpatrzenie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019.

8.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza miasta projekcie budżetu

8.2 wystąpienie burmistrza miasta

8.3 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2019 rok

8.4 dyskusja

8.5 podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów do rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sochaczewa na rok 2019.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sochaczewa na rok 2019.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”.

14.Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie          międzysesyjnym.

15.Informacja o pracy burmistrza miasta Sochaczewa w okresie od dnia
     31 października  2018 roku do dnia  11 grudnia 2018 roku.

 1. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.